ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΗΒΑΣ

2023-08-10 11:04

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων ΦΑΜΑΡ», με έδρα τη Χαλκίδα Εύβοιας, νομίμως εκπροσωπούμενου.

Ι. Όπως γνωρίζετε η εταιρεία βρίσκεται εν μέσω επενδυτικών-διοικητικών εξελίξεων, καθώς οι ίδιοι μας ενημερώσατε ότι υπάρχει προσπάθεια προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών, όπως μας έχετε ήδη ενημερώσει, με σκοπό την αγορά του τμήματος της Διανομής και της Επικόλλησης, ευρισκόμενα στο 6ο χιλ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θήβας - Χαλκίδας.  Βεβαίως, λοιπόν, υφίσταται επί του ζητήματος αυτού,  το δικαίωμα από την πλευρά  σας της επιχειρηματικής ελευθερίας, πλην όμως με σημαντικούς περιορισμούς αναφορικά με το ζήτημα της υποχρέωσης ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και του ελέγχου των επιπτώσεων μιας τέτοιας προοπτικής στις εργασιακές μας σχέσεις. 

Αρχικά, οφείλουμε να σας επισημάνουμε υπογραμμίζοντας τα εξής:

• Με το ΠΔ 240/2006 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2002/14/ΕΚ, με την οποία συγκεκριμενοποιήθηκε και προσδιορίστηκε το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης με τον εργοδότη αναφορικά με: α) την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη  των  δραστηριοτήτων  και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή της εγκατάστασης. β) την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται, γ) αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές  μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1387/1983 «Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α΄) και του ΠΔ 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή  τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 162 Α΄).

          Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφια 3 και 4 του ΠΔ 240/2006 οι διαδικασίες της ενημέρωσης και της διαβούλευσης υλοποιούνται ως εξής:

“ 3. Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να προβαίνουν στη δέουσα εξέταση και να προετοιμάζονται ενδεχομένως για διαβουλεύσεις.

4. Η διαβούλευση πραγματοποιείται:

α) κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο,

β) στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης ανάλογα με το θέμα που συζητείται,

γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που  παρέχει ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο στ΄ και της γνώμης  που έχουν δικαίωμα να  διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων,

δ) κατά τρόπον ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορούν να συναντήσουν τον εργοδότη και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση στη γνώμη που ενδεχομένως διατύπωσαν,

ε) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εργοδότη, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ΄ του άρθρου αυτού.

Συμφώνως με το ανωτέρω άρθρο η ενημέρωση προηγείται της διαβούλευσης.

Κατ επέκταση και σε συνάρτηση των ανωτέρω αναφερομένων η υποχρέωσή σας προς ενημέρωση μας και διαβούλευση για ένα τέτοιο ζήτημα, όπως η μεταβίβαση τμήματος της επιχείρησης, είναι ξεκάθαρη.

          Γνωρίζοντας την εμβέλεια της επιχείρησης σας καθώς και την υγιή οικονομική της κατάσταση η οποία προκύπτει από τους ισολογισμούς, γεγονός για το οποίο είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι, όντας πάντοτε αρωγοί στην επιτυχή πορεία της, θεωρούμε βέβαιο ότι  γνωρίζετε τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη σε όλους τους τομείς της  αλλά και τις υποχρεώσεις επί αυτού.

ΙΙ. Για το ζήτημα  της μεταβίβασης και των  συνεπειών της υφίσταται η  οδηγία 2001/23/ΕΚ,  όπως  αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 178/2002. 

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 2 παρ. 1α του ΠΔ 178/2002 και με το άρθρο 1 παρ. 1α της οδηγίας 2001/23/ΕΚ, οι διατάξεις τους εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων σε άλλον εργοδότη. Αρκεί επομένως, η με οποιοδήποτε τρόπο  ανάληψη και συνέχιση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας από το νέο εργοδότη. Με ποιον τρόπο και για ποια αιτία επήλθε η μεταβολή του φορέα δεν ενδιαφέρει, όπως δεν ενδιαφέρει και αν η μεταβίβαση επήλθε με μία ή περισσότερες πράξεις ή αν μεταξύ του προηγούμενου και του νέου φορέα υπάρχει κάποιος νομικός δεσμός κι αν αυτός είναι έγκυρος.

          ΙΙΙ. Επιπροσθέτως για το ζήτημα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο υφίσταται η οδηγία 2009/38, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4052/12.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 66 του Ν. 4052/12 η ενημέρωση και η διαβούλευση σε επίπεδο ΕΣΕ δεν θίγει δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευσή τους, τα οποία ήδη προβλέπονται από το ΠΔ 240/2006. Η ενημέρωση και η διαβούλευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συνδέονται μεταξύ τους και υλοποιούνται παράλληλα. 

Τα βασικά ζητήματα στην περίπτωση μεταβίβασης είναι τα ακόλουθα:

Α. Υπεισέλευση του νέου εργοδότη στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις από τις σχέσεις εργασίας.

Το Αρ.4 παρ.1 ΠΔ 178/2002 ορίζει ότι : « Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα  και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στον διάδοχο».

Η Οδηγία 98/50/ΕΚ ορίζει στο Αρ.1 παρ.1 ότι: «θεωρείται ως μεταβίβαση, κατά την έννοια της παρούσας Οδηγίας, η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, είτε κύριας είτε δευτερεύουσας ». Η κοινοτική αυτή ρύθμιση έχει ενσωματωθεί και στο ΠΔ 178/2002 με τη διάταξη του άρθρου 2παρ.1β. με βάση το οποίο συμπεραίνεται ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση παραμένουν ως έχουν έναντι του νέου εργοδότη ανεξαρτήτως άσκησης κύριας η δευτερεύουσας οικονομικής δραστηριότητας.

Εφόσον  λοιπόν  η μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο φορέα συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη  υπεισέλευσή του  για το μέλλον  στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπάρχουσα σύμβαση εργασίας εξάγεται το συμπέρασμα ότι αποκόπτεται κάθε συμβατικός δεσμός μεταξύ μεταφερόμενου προσωπικού και μεταβιβάζοντος εργοδότη , έτσι ώστε ο τελευταίος να μην δύναται  να αξιώσει την παροχή εργασίας σε αυτόν ούτε να μπορεί να προβεί σε καταγγελία της συμβάσεως. Εξαίρεση από την προηγούμενη  ρύθμιση  αποτελεί το γεγονός ότι  όπως ορίζει το Αρ.4παρ1  εδ.β΄ ΠΔ 178/2002 ο μεταβιβάζων ακόμη και μετά τη μεταβίβαση συνεχίζει να ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν  από τη σύμβαση εργασίας  μέχρι και το χρόνο της μεταβίβασης. Αναλυτικότερα για τις δεσμεύσεις που έχουν προκύψει πριν από τη μεταβίβαση ευθύνονται τόσο ο νέος εργοδότης όσο και ο προκάτοχός του και ο μισθωτός μπορεί να στραφεί έναντι όποιου από τους δύο επιθυμεί ενώ για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται μόνο ο νέος φορέας.

Τέλος τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προστατεύονται έναντι του νέου εργοδότη μπορεί να προκύπτουν είτε από το περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας είτε και από όρους άλλων ρυθμιστικών παραγόντων όπως είναι η πρακτική της εκμετάλλευσης.

Β. Διατήρηση των σχέσεων εργασίας, όπως αυτές υπάρχουν κατά τον χρόνο μεταβίβασης της επιχείρησης.

Καταλαμβάνει επομένως και τις σχέσεις εργασίας που βρίσκονται σε αναστολή κατά το χρόνο μεταβίβασης όπως συμβαίνει με μισθωτούς σε άδεια, καθώς και εκείνες που ο μισθωτός δεν παρέχει την εργασία του λόγω προσωρινής παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης.

Γ. Διατήρηση περιεχομένου των σχέσεων εργασίας όπως είχε διαμορφωθεί κατά τη μεταβίβαση.

Σύμφωνα με το Α ρ.4παρ.2 ΠΔ 178/2002 ο νέος φορέας της επιχείρησης εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους, η οποία μπορεί να είναι συλλογική σύμβαση εργασίας, ατομική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση ή κανονισμός. Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι εκτός από την υπόσταση της σχέσεως εργασίας αντικείμενο προστασίας  αποτελεί και το περιεχόμενό της. Έτσι ο νέος εργοδότης υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των  υποχρεώσεων, είτε διαπλαστικών είτε ενοχικών, όπως αυτά υπήρχαν στο πλαίσιο του προηγούμενου εργασιακού καθεστώτος. Δεδομένου ότι οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 είναι δημοσίας τάξεως δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους με ιδιωτική συμφωνία ούτε η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας μισθωτού λόγω άρνησης του να δεχθεί την τροποποίηση των μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων του.

ΙV. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά το μέτρο που η μεταβίβαση διατηρεί την αυτονομία της συνεχίζεται η αποστολή των εκπροσώπων των εργαζομένων (ΠΔ Αρ.7) εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για νέο διορισμό  εκπροσώπων.   Με βάση το Αρ.8 παρ1  του ΠΔ 178/2002 ,το οποίο αποτελεί ενσωμάτωση του Αρ.6 της Οδηγίας 98/50/ΕΚ καθιερώνεται  υποχρέωση τόσο του μεταβιβάζοντος όσο και του νέου εργοδότη να πληροφορούν εγκαίρως τους εκπροσώπους των εργαζομένων που θίγονται από μια μεταβίβαση για : α)την ημερομηνία της μεταβίβασης β)τους λόγους της μεταβίβασης γ)τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζομένους από τη μεταβίβαση δ)τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά στους εργαζόμενους. Κύριος σκοπός του δικαιώματος αυτού, που μπορεί να ασκηθεί από τους εργαζομένους τόσο συλλογικά όσο και ατομικά , είναι η προστασία των συμφερόντων τους από τις έννομες συνέπειες  της μεταβιβάσεως. Η δεύτερη παράγραφος του Αρ.8 ΠΔ 178/2002 ορίζει ότι «όταν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων τους, είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα μέτρα  αυτά με τους  εκπροσώπους  των εν  λόγω εργαζομένων, προκειμένου να  επιτευχθεί συμφωνία».  Με τον όρο αλλαγή καθεστώτος νοείται κάθε μεταβολή όρων εργασίας που αφορά όλους ή τους περισσότερους εργαζόμενους.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω λεπτομερώς αναφερθέντων  είναι επιβεβλημένο να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις επερχόμενες αλλαγές στην επιχείρηση. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας  να μας γνωστοποιήσετε με κάθε λεπτομέρεια:

  • 1. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο σύνολο των εργαζομένων και στην εξέλιξη της απασχόλησης από μια τέτοια αλλαγή στην επιχείρηση, ως τέτοιες νοούνται όχι μόνο η συνέχεια των συμβάσεων  εργασίας και των θέσεων εργασίας αλλά και άλλοι παράγοντες όπως είναι  η κρατούσα πρακτική  της επιχείρησης, οι ισχύουσες εργασιακές σχέσεις κλπ.
  • 2. Ποιες είναι οι ενδεχόμενες προθέσεις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες της νέας διοίκησης της επιχείρησης τόσο σε επίπεδο εργατικού δυναμικού όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικών πλάνων.
  • 3. Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επιχείρησης το οποίο είτε έχετε συντάξει,  είτε συντάσσεται, είτε  θα συνταχθεί από εσάς ώστε να προσελκύσετε νέους αγοραστές ή επενδυτές και πιθανώς να έχετε καταθέσει  σε ενδιαφερόμενους (αγοραστές, επενδυτές, τράπεζες, άλλους χρηματοδοτικούς φορείς κλπ.) και  ειδικότερα τι περιλαμβάνει αυτό όσον αφορά την εξέλιξη της απασχόλησης, του εργατικού κόστους και τις πιθανές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.
  • 4. Το επιχειρηματικό  σχέδιο (business plan) το  οποίο συντάσσεται ή θα συνταχθεί από τον επενδυτή ή αγοραστή και ειδικότερα τι περιλαμβάνει αυτό όσον αφορά την εξέλιξη της απασχόλησης, του εργατικού κόστους και τις πιθανές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.  

Με βάση τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε είναι τόσο σοβαρά για τους εργαζόμενους όσο και για εσάς σας ζητάμε:

Α. Να μας απαντήσετε εγγράφως και με κάθε λεπτομέρεια, στα πλαίσια που προβλέπεται και από το νομικό πλέγμα που σας παρατέθηκε, τα ερωτήματα    1-5 που τέθηκαν ανωτέρω. Ευνόητο είναι ότι μετά την ενημέρωση αυτή θα λάβει χώρα η  διαβούλευση με την σημερινή  διοίκηση της  επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 240/2006.

Β. Να δεσμευτείτε εγγράφως ότι δε θα λάβουν χώρα δυσμενείς αλλαγές στις μεταξύ μας εργασιακές σχέσεις και των θέσεων εργασίας, σε σημείο το οποίο θα συνιστά παράλληλα και δυσμενή μεταβολή των όρων εργασίας, διαπνεόμενοι και από το αίσθημα της ειρηνικής διάθεσης και του σεβασμού της αξιοπρεπείας του προσωπικού που απασχολείτε.

Γ. Επειδή, όπως αναλύθηκε ανωτέρω όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εργοδότη μεταβιβάζονται κατά  κανόνα στο νέο εργοδότη ζητάμε, με τη δική σας αρωγή, να μας ενημερώσετε έγκαιρα πριν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, έτσι ώστε, αφού ο νέος εργοδότης μας  ενημερώσει γραπτά για το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα έχει συντάξει και ειδικότερα τι  περιλαμβάνει αυτό όσον αφορά την εξέλιξη της απασχόλησης, του εργατικού κόστους και τις πιθανές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ύστερα να προχωρήσουμε σε διαβούλευση μαζί του σεβόμενοι τα όσα προβλέπονται στο ΠΔ 178/2002 και στο ΠΔ 240/2006 και τα οποία αναλύθηκαν ανωτέρω.

Ελπίζουμε ότι θα λάβουμε σύντομα και όχι αργότερα από της 31/8/2023 τις γραπτές απαντήσεις σας στα ανωτέρω θέματα, ώστε να προχωρήσουμε στο στάδιο της διαβούλευσης σύμφωνα με το ΠΔ 240/2006.

                                                                        Χαλκίδα, Τετάρτη 09/08/2023

                                                                                          Με τιμή,

                      Το Σωματείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ               ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κατεβάστε το υπόμνημα σε μορφή pdf

Η απάντηση της εταιρείας:

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode