ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Καταστατικό σε pdf

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων, που απασχολούνται στα εργοστάσια της ΦΑΜΑΡ και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΦΑΜΑΡ, με έδρα τη  Χαλκίδα Εύβοιας και επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Σωματείου είναι η συνένωση όλων των Εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις της ΦΑΜΑΡ, με δεσμούς συναδελφικότητας και  αλληλεγγύης σε μια οργάνωση για την κοινή αντιμετώπιση, μελέτη, προστασία και προώθηση των οικονομικών, κοινωνικοασφαλιστικών, επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων τους. Η κατάκτηση και διατήρηση των μισθών και ημερομισθίων  προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ζωής. Η εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας. Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη σε ομοειδή Εργατοϋπαλληλικά Σωματεία, στον αγώνα που κάνουν, για την υπεράσπιση και προώθηση  των συμφερόντων των μελών του και η εξασφάλιση της ψυχαγωγίας τους με την ίδρυση δανειστικής βιβλιοθήκης, την πραγματοποίηση εκδρομών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη βελτίωση της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.

Άρθρο 3ο

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με την εγγραφή σε αυτό όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του ομίλου, ανεξαρτήτου ειδικότητας, σχέσης εργασίας και εθνικότητας, με την κινητοποίησή τους και τους απεργιακούς αγώνες του κλάδου και την χρησιμοποίηση για αυτό  όλων των νόμιμων συνδικαλιστικών  μέσων και μεθόδων, με την συνεργασία και σύμπραξη με τις ομοιοεπαγγελματικές Οργανώσεις της Ελλάδος, με την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου και της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών του, με την οργάνωση διαλέξεων, συγκεντρώσεων, εκδόσεων εντύπων, με την συγκρότηση επιτροπών, για την μελέτη και προώθηση των ειδικών προβλημάτων που τους απασχολούν. Με την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Ταμείου Αλληλοβοήθειας για τα μέλη.

 Άρθρο 4ο

Το Σωματείο αποτελεί μέλος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και της Ομοσπονδίας  που ενώνει τους εργαζόμενους του κλάδου. Την απόφαση για ένταξη στην Ομοσπονδία παίρνει η Γ.Σ, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία και την αλλαγή ή παραίτηση από την Ομοσπονδία. Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει και να επικρίνει τις ενέργειες των παραπάνω Οργανισμών οσάκις είναι αντίθετες με τα Εργατοϋπαλληλικά συμφέροντα. Το Σωματείο υιοθετεί και υπερασπίζεται την βασική αρχή της Συνδικαλιστικής  Ενότητας, με ένα Σωματείο σε κάθε κλάδο και μια κλαδική Ομοσπονδία, ένα τοπικό Εργατικό Κέντρο και μια Γενική Συνομοσπονδία.

 

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο  5ο

Μέλη του Σωματείου γίνονται όλοι οι εργαζόμενοι εις τα του άρθρου 1 των εργοστασίων του ομίλου ΦΑΜΑΡ, ασχέτως αν η εργοδοτική τους σχέση με την εταιρεία ΦΑΜΑΡ είναι άμεση ή έμμεση, με αίτησή τους. Μέλη δεν μπορούν να γίνουν όσοι εργαζόμενοι έχουν την ιδιότητα του προϊσταμένου ή του διευθυντή. Η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται από το Διοικητικό  Συμβούλιο.

Ταμείο

Πόροι του Σωματείου είναι: α) οι συνδρομές των μελών του, β) το ποσόν εγγραφής κάθε εισερχόμενου μέλους, γ) οι δωρεές παντός τρίτου προς το Σωματείο, χωρίς δέσμευση του Σωματείου προς τον δωρητή και δ) εκδηλώσεις του Σωματείου (χοροί, εκδρομές κ.λ.π.). Η εγγραφή των μελών γίνεται με την καταβολή 5 ευρώ σαν δικαίωμα εγγραφής. Η μηνιαία συνδρομή των μελών είναι 1 ευρώ και το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα έσοδα από τους πόρους διατίθενται για λειτουργικά έξοδα του σωματείου, για συνδρομές στο Εργατικό κέντρο Εύβοιας και στην Ομοσπονδία, για νομική στήριξη των μελών, για ταμείο αλληλοβοήθειας των μελών και για οποιοδήποτε έξοδο πάρει απόφαση η Γ.Σ. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου το ταμείο διατίθεται στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Άρθρο 6ο

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποσύρεται οποτεδήποτε. Για να είναι έγκυρη η αποχώρηση του πρέπει να το ζητήσει εγγράφως. Από το Σωματείο διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος που παραβαίνει το Καταστατικό, ή απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή έρχεται με τις πράξεις του σε αντίθεση με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου, ή καθυστερεί πέρα από 1 έτος τις συνδρομές του.

Πριν από κάθε διαγραφή το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει  την πιο πάνω συμπεριφορά των μελών και οφείλει με υπομονή και επιμονή να τους δώσει κάθε βοήθεια. Μέλος που διαγράφεται δικαιούται να προσφύγει  και να προσβάλει την απόφαση εντός 2 μηνών και η πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί θα αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 7ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε, σύμφωνα με την υπάρχουσα Εργατική Νομοθεσία, αρκεί να είναι ταμειακώς εντάξει. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής του λόγου, του ελέγχου και της ψηφοφορίας στις Γενικές Συνελεύσεις. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου. Είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 8ο

Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται  με μυστική  ψηφοφορία κάθε (3) τρία χρόνια. Με τα τακτικά εκλέγονται και 4 αναπληρωματικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο 1 εβδομάδα μετά την εκλογή του παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα της Διοικήσεως από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινή συνεδρίαση παλιού και νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με ενυπόγραφο πρακτικό και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί κάθε έναν από τους παραπάνω και να εκλέγει άλλον από τους συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε ένα μήνα το αργότερο, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρείς Σύμβουλοι με αίτησή τους, που πρέπει να γράφει τους λόγους και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η ανακοίνωση των θεμάτων που θα συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται σε 24 ώρες πριν την  συνεδρίαση. Το Σωματείο εκπροσωπείται ενώπιον κάθε αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Σωματείου από κοινού. Δεν μπορεί να έλθει σε συνάντηση με τον εργοδότη ή αντιπρόσωπο του ένα μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  έχοντας κατά την στιγμή αυτή την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Σωματείου εκτός αν συντρέχει λόγος για το αντίθετο και πάρει απόφαση το Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις συνεχόμενες φορές στις συνεδριάσεις αντικαθίσταται με αναπληρωματικό μέλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά. Την απόφαση του Δ.Σ. την εγκρίνει η πρώτη  Γενική Συνέλευση, όπου ο διαγραφόμενος έχει δικαίωμα απολογίας.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 9ο

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα συγκαλούν το Δ.Σ., καθορίζουν μαζί με τα  άλλα μέλη την ημερήσια διάταξη, υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα, τα πρακτικά του Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων, επιβλέπουν για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή κατάσταση. Γενικά πέρα από τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, για την προώθηση των διεκδικήσεων για την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων. Ο Πρόεδρος με τον Ταμία  υπογράφει τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών άνω των 100,00 ευρώ.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 10ο

Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα παραπάνω καθήκοντα που έχει μαζί με τον  Πρόεδρο, κρατάει το αρχείο, το Πρωτόκολλο, τη σφραγίδα, τα βιβλία των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, τα μητρώα και την αλληλογραφία του Σωματείου. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 11ο

Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά του Σωματείου, το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών. Τις πληρωμές ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από 1.000,00 ευρώ, τα υπόλοιπα  τα καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο με απόφαση του Δ.Σ. Τις αναλήψεις τις κάνει με απόφαση του Δ.Σ. και το ένταλμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία στην διαχείριση του και  κάθε απώλεια χρημάτων. Κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν του το ζητήσει το Δ.Σ. συντάσσει λεπτομερή Απολογισμό της διαχείρισής του. Υπογράφει όλα τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών. Τον απουσιάζοντα Ταμία αναπληρώνει μέλος  του Δ.Σ., που ο ίδιος προτείνει και αποφασίζει το Συμβούλιο.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 12ο

Ο Αντιπρόεδρος εκτός από τα Γενικά καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Άρθρο 13ο

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι φέρουν συλλογική ευθύνη για το Σωματείο. Δεν έχουν μειωμένα δικαιώματα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 14ο

Μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για αρχαιρεσίες, Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία μέλη τακτικά και δύο αναπληρωματικά, που ελέγχει την οικονομική και την εν γένει διαχείριση του Σωματείου και γενικά όλη την δράση του. Τον πρώτο μήνα κάθε χρόνου κάνει έλεγχο του ταμείου και υποβάλλει σχετική έκθεση με τις παρατηρήσεις του στο Δ.Σ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 15ο

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου είναι  το κυρίαρχο σώμα. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε 6 μήνες. Έκτακτες όταν το κρίνει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5)  των ταμειακώς εντάξει μελών .Η Τακτική Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται δέκα (10) μέρες πριν την σύγκλιση της και στην πρόσκληση  αναγράφονται συγκεκριμένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να ζητηθεί και θέμα που το ζήτησαν το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών και υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο (5 μέρες πριν την Γενική Συνέλευση). Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να ανακοινώσει την τελική ημερήσια διάταξη (3) ημέρες πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο  16ο

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν από όσους έχουν ψήφο και είναι ταμειακώς εντάξει, μετέχει το 1/3. Όταν δεν γίνεται απαρτία καλείται νέα  Συνέλευση με τα ίδια θέματα σε 10 (δέκα) μέρες. Στη δεύτερη Συνέλευση, πρέπει να μετέχει το ¼ των παραπάνω μελών. Αν και στην δεύτερη αυτή Συνέλευση δεν γίνει απαρτία, καλείται Τρίτη, όπου απαιτείται να είναι παρόντα το 1/5 από όσα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην Συνέλευση  που γίνεται πριν τις εκλογές, υποβάλλεται προς έγκριση ο Προϋπολογισμός του Σωματείου που καταρτίζει  το Δ.Σ. και ο Απολογισμός εν γένει  του Δ.Σ., οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, προκειμένου όμως να παρθούν αποφάσεις για τροποποίηση Καταστατικού και διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Κάθε απόφαση στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή οργάνων Διοικήσεως για θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, εκλογή αντιπροσώπων του Σωματείου, για την κήρυξη απεργίας, για την επιβολή έκτακτων εισφορών, τροποποίηση του καταστατικού, συγχώνευση, προσχώρηση ή αποχώρηση από Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία, είναι έγκυρη μόνο όταν γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Κάθε άλλη για οποιοδήποτε άλλο θέμα ψηφοφορία, μπορεί να γίνει και με ανάταση του χεριού, ποτέ δια βοής.

 

Άρθρο 17ο

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε τρίτο χρόνο, για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, εκλέγεται με μυστική ή φανερή ψηφοφορία 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο μέλη αναπληρωματικά για την  επιμέλεια και επίβλεψη της εκλογής και αναδείξεως οργάνων Διοικήσεως του Σωματείου και Αντιπροσώπων για τις Ενώσεις και τα Εργατικά Κέντρα που ανήκει. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της και παραλαμβάνει αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο το Μητρώο Μελών, Βιβλίο Ταμείου, μπλοκ συνδρομών και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, καθορίζει με ανακοίνωση της την ημερομηνία που θα διενεργηθούν και που θα μπορεί να είναι το αργότερο (10) μέρες μετά την εκλογή της, καλεί όσους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα να το δηλώσει με αίτηση του το αργότερο 48 ώρες πριν τις αρχαιρεσίες. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απαγορεύεται να θέσουν υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες.

Η ψηφοφορία γίνεται με όλους τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας όταν τα ψηφοδέλτια είναι περισσότερα από ένα, ισχύει το αναλογικό σύστημα εκλογής και το κάθε ψηφοδέλτιο παίρνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει το πρακτικό διαλογής και ανακηρύξεως υποψηφίων και να ανακοινώνει τα ονόματα όσων εκλέχτηκαν.

 

Άρθρο 18ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, που αναγράφει την επωνυμία του Σωματείου και έτος ιδρύσεως αυτού κυκλικά και στην μέση μια σφιγμένη γροθιά.

 

Άρθρο 19ο

Το Σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά διεθνή ημέρα των εργαζομένων.

 

Άρθρο 20ο

Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο και συμπληρώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode