Τι είναι υπερεργασία και τι υπερωρία. Πως αμείβονται οι εργαζόμενοι. Υποχρεώσεις εργοδοτών.

2016-02-26 14:11

Υπερεργασία - Υπερωρία. Έννοιες, Αποδοχές. 
Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζεται ωράριο εργασίας ως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη. (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές (από 41η, μέχρι 45η ώρα) θεωρούνται υπερεργασία και αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα). Οι ώρες αυτές δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όρια υπερωριακής απασχόλησης. (Ν.3863/2010)

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν δηλαδή της υπερεργασίας, δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση των επιτρεπομένων ορίων (120 ώρες για τους υπαλλήλους ετησίως και 30 συνήθως για τους εργατοτεχνίτες το εξάμηνο) αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Για να ξεπεραστούν τα παραπάνω νόμιμα όρια υπερωριακής απασχόλησης από τον εργοδότη, απαιτείται άδεια από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) Στην περίπτωση αυτή η υπερωρία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

Αν παραβιαστούν τα προαναφερθέντα όρια νόμιμης υπερωρίας τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για κάθε ώρα (κατ’ κατ’ εξαίρεση υπερωρία) αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).

Υποχρεώσεις εργοδοτών

Με τη δημοσίευση του Ν.4225/2014, από 7/1/2014 καταργήθηκε η τήρηση του ειδικού βιβλίου υπερωριών και ενσωματώθηκε στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών. Το βιβλίο αυτό είναι αθεώρητο και τηρείται υποχρεωτικά απ’ όλες τις επιχειρήσεις.  Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται πριν την πραγματοποίησή τους, οι αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας και οι νόμιμες υπερωρίες

Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση υπερωριών δεν απαιτείται έγκριση της επιθεώρησης εργασίας. Αρκεί η καταχώρησή τους στο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών. Υπερωρία η οποία δεν έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο, θεωρείται παράνομη (κατ’ εξαίρεση υπερωρία) και αμείβεται με την ανάλογη προσαύξηση, πέραν των πιθανών διοικητικών κυρώσεων για τη μη καταχώρηση.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα

πηγή: https://www.ergasiaka-gr.net/2014/02/blog-post.html#ixzz41HF9YC2t

 

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode