ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2024-2025

2023-11-24 12:14

 

Σχέδιο Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας 2024 - 2025

Άρθρο 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της σύμβασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται, στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια, στα κέντρα διανομής και στις αποθήκες του ομίλου ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ στην Ελλάδα.

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει και στους μισθολογικούς και στους θεσμικούς όρους, το σύνολο των εργαζομένων στον όμιλο όποιος και αν είναι ο τύπος της εργασιακής τους σχέσης και όπως και αν αυτή χαρακτηρίζεται από την εργοδοτική πλευρά (ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: εργαζόμενοι με παροχή υπηρεσιών, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, προγράμματα μαθητείας, επιδοτούμενα κ.ο.κ.)

Άρθρο 2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Α. Το βασικό (χωρίς επιδόματα) κατώτερο ημερομίσθιο καθορίζεται από 1.1.2024 σε 40 ευρώ. Στα ημερομίσθια αυτά δεν περιλαμβάνονται τυχόν οικειοθελείς παροχές της εταιρείας, οι οποίες προστίθενται σε έναν ενιαίο προσωπικό μισθό.

Β. Ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μηνιαίος μισθός καθορίζεται από 01/01/2024 σε 950 ευρώ. Στους μισθούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται τυχόν οικειοθελείς παροχές της εταιρείας, οι οποίες προστίθενται σε έναν ενιαίο προσωπικό μισθό.

Γ. Από 01/01/2024 όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο ΑΡΘΡΟ 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε δικαιούνται αύξηση  10% τον πρώτο χρόνο αρχής γενόμενης από 1/1/2024, 5% τον δεύτερο χρόνο αρχής γενόμενης από 1/1/2025 της παρούσας ΣΣΕ. Οι νέοι βασικοί μισθοί και ημερομίσθια θα αποτυπωθούν σε πίνακα αμοιβών ως Παράρτημα που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 3

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Α. Για τους εργάτες

Α1. Στους εργάτες καλυπτόμενους από αυτή Σ.Σ.Ε. χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα:

1. Επίδομα τριετιών 10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις (3) τριετίες, ενώ η τέταρτη (4η) και η πέμπτη (5η) τριετία σε ποσοστό 5%. Επίσης χορηγείται επίδομα πολυετίας 5% σε όσους έχουν είκοσι τέσσερα (24) χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.

2. Επίδομα γάμου 10%.

3. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% σε όσους υπάγονται σε υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης.

4. Επίδομα τροφής 30 ευρώ μηνιαίως.

5. Επίδομα στείρου χώρου 20%

6. Επίδομα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμιξη πρώτων και βοηθητικών υλών.

Α2. Για τον υπολογισμό των τριετιών λογίζεται η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου για δε τους εργαζόμενους με ειδικότητα η πραγματοποιηθείσα στην αντίστοιχη ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Α3. Τα παραπάνω επιδόματα, υπολογίζονται επί του κατώτατου βασικού ημερομισθίου των 40 ευρώ ή επί του ενιαίου προσωπικού μισθού για όσους εργαζόμενους αμείβονται πάνω από τον κατώτατο.

Β. Για τους υπαλλήλους

Β1. Με υπαλληλική σχέση προσδιορίζονται οι εργαζόμενοι  με πτυχίο ανώτερης σχολής, εργαζόμενοι στη παραγωγή και στείρο χώρο, εργαζόμενοι που απασχολούνται ως μηχανικοί συσκευασίας ή παραγωγής ή τεχνικής υπηρεσίας, αδειούχοι και βοηθοί χειριστές περονοφόρων μηχανημάτων, εργαζόμενοι στην συσκευασία ως IPC και υπεύθυνες-οι γραμμών.

Β2. Στους υπαλλήλους καλυπτόμενους από αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα:

1. Επίδομα τριετιών 10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις (3) τριετίες, ενώ η τέταρτη (4η) και η πέμπτη (5η) τριετία σε ποσοστό 5%. Επίσης χορηγείται επίδομα πολυετίας 5% σε όσους έχουν είκοσι τέσσερα (24) χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.

2. Επίδομα γάμου 10%.

3. Επιστημονικό επίδομα 18% για τους πτυχιούχους ανώτατων σχολών για ένα (1) πτυχίο. Μετά την απόκτηση δεύτερου (2ου) πτυχίου ΑΕΙ, επίδομα 7%.

4. Επίδομα πτυχίου ανώτερων σχολών ΤΕΙ 13%. Μετά την απόκτηση δεύτερου (2ου) πτυχίου ΤΕΙ επίδομα 3%.

5. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% στους υπαγόμενους στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, τεχνικής υπηρεσίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης .

6. Επίδομα τροφής 30 ευρώ μηνιαίως.

7. Επίδομα στείρου χώρου 20%

8. Επίδομα Θέσης 20% στους αδειούχους συντηρητές, ηλεκτρολόγους και χειριστές περονοφόρων μηχανημάτων, 15% στους περιφερειακούς μηχανικούς και 10% στους μηχανικούς γραμμών.

9. Επίδομα 5% σε όσους εργάζονται σε οθόνες Η/Υ το ½ τουλάχιστον του χρόνου απασχόλησής τους.

10. Επίδομα διαχειριστικών λαθών 3% στους ταμίες ή στους εργαζόμενους που έχει ανατεθεί σε τακτική βάση το καθήκον διαχείρισης χρημάτων (εισπράξεων - πληρωμών).

11. Επίδομα ξένης γλώσσας 6,5% σε όσους-ες κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας σε επίπεδο Lower, με την προϋπόθεση να είναι απαραίτητη και να τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

12. Επίδομα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως με τη ζύγιση και ανάμιξη πρώτων και βοηθητικών υλών.

Β3. Για τον υπολογισμό των τριετιών λογίζεται η πραγματοποιθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου για δε τους εργαζόμενους με ειδικότητα η πραγματοποιθείσα στην αντίστοιχη ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Β4. Τα παραπάνω επιδόματα, υπολογίζονται επί του κατώτατου βασικού μηνιαίου μισθού των 950 ευρώ ή επί του ενιαίου προσωπικού μισθού για όσους εργαζόμενους αμείβονται πάνω από τον κατώτατο.

Άρθρο 4

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΚΤΑΩΡΟΥ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.1.  Οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία αμείβονται με προσαύξηση 40%.

4.2. Για κάθε ώρα υπερεργασίας, ο εργαζόμενος αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

4.3. Σε περίπτωση υπερωρίας ο εργαζόμενος αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.

4.4. Σε περίπτωση που η εργασία παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας ο εργαζόμενος αμείβεται με προσαύξηση 75%.

4.5. Σε περίπτωση που η εργασία παρέχεται την Κυριακή ή ημέρα αργίας, ο εργαζόμενος αμείβεται με προσαύξηση 100%. Στη περίπτωση που συμπίπτει η Κυριακή με ημέρα αργίας αμείβεται με προσαύξηση 150%.

4.6. Στους καλυπτόμενους από αυτή Σ.Σ.Ε. χορηγείται το πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου μήνα, το ποσό των 150 ευρώ κάθε Χριστούγεννα, το ποσό των 100 ευρώ κάθε Πάσχα και το ποσό των 100 ευρώ κάθε Σεπτέμβριο. Τα ποσά μπορούν να δοθούν και με την μορφή δωροεπιταγών (tickets).

4.7. Χορηγείται ένα (1) λίτρο φρέσκου γάλακτος ημερησίως στους εργαζόμενους, σε όσους υπάγονται στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χημείου, μικροβιολογικών εργαστηρίων, τεχνικής υπηρεσίας και αποθηκών.

4.8. Στους εργαζόμενους στην παραγωγή, παρασκευή, συσκευασία, τεχνική υπηρεσία, αποθήκες, χορηγούνται δύο (2) ενδυμασίες εργασίας (ποδιές-πουκάμισα-παντελόνια) και ένα (1) ζευγάρι παπούτσια εργασίας κάθε έτος.

4.9. Εργάτης του κλάδου που έγινε υπάλληλος στον ίδιο εργοδότη, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχε  ως εργάτης σαν να ήταν υπάλληλος και αντίστροφα. Εάν αυτός  ο ίδιος εργαζόμενος είχε και προϋπηρεσία σε άλλη εταιρεία του κλάδου ως υπάλληλος  ή εργάτης  και έχει βεβαίωση της εταιρείας ή αποδεικνύεται  από τα ένσημά του, τότε η προϋπηρεσία  του αυτή θα πρέπει να ληφθεί  υπόψη  για τον προσδιορισμό  του συλλογικού μισθού του, επιδομάτων κ.τ.λ., ως υπαλλήλου ή εργάτη. Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία σχέση έχει το παρόν άρθρο με τον υπολογισμό αποζημίωσης σε καταγγελία σύμβασης.

4.10. Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας:  Η προϋπηρεσία του νέο προσλαμβανομένου αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση αυτού, που θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα σχετικά πιστοποιητικά των εργοδοτών, όπου εργάσθηκαν οι μισθωτοί και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε 3 μήνες, από την πρόσληψή τους στο συγκεκριμένο εργοδότη. Εάν δεν προσκομισθούν καθόλου τα παραπάνω πιστοποιητικά, η κατατεθείσα δήλωση δεν δημιουργεί υποχρέωση για τον εργοδότη. Εάν όμως, κατά την κατάθεση της σχετικής δηλώσεως, ο μισθωτός γνωστοποίησε στον εργοδότη τον σπουδαίο λόγο, για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομίσει τα πιστοποιητικά της προϋπηρεσίας, την οποία έτσι μπορεί αργότερα να αποδείξει με κάθε μέσο. Εάν τα πιστοποιητικά κατατεθούν μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας ή αν δεν περιέχουν μεγαλύτερο χρόνο απ’ αυτόν που δηλώθηκε ή τέλος δεν προηγήθηκε κατάθεση της σχετικής δηλώσεως, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία από τότε που έγινε η κατάθεση των πιστοποιητικών. Εάν η προϋπηρεσία είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε, για μεν την περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την κατάθεση των δηλωτικών της προϋπηρεσίας πιστοποιητικών, ο μισθός καθορίζεται με βάση τον χρόνο που δηλώθηκε, εφεξής δε με βάση τα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά αυτά, κατά την λύση της εργασιακής σχέσεως, επιστρέφονται στον μισθωτό από τον εργοδότη.

Άρθρο 5

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

5.1. Σε όσους καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή χορηγείται, όπως αναφέρθηκε, επίδομα γάμου 10%. Το επίδομα αυτό το λαμβάνουν και:

1. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας, ανεξάρτητα εάν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.

2. Οι διαζευγμένοι, ανεξάρτητα εάν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.

3. Οι άγαμοι γονείς.

5.2. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου: Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου δικαιούνται δέκα (10) εργάσιμες ημέρες άδεια, με αποδοχές.

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δέκα τέσσερεις (14) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο. η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου συνολικά ή τμηματικά σε χρόνο από 2 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού έως τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Οι άδειες αυτές δε συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη από το νόμο κανονική ετήσια άδεια.

5.3. Άδεια μητρότητας (Άδεια κύησης – λοχείας): Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Το τμήμα της άδειας μετά τον τοκετό (λοχείας) δικαιούνται και οι γυναίκες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα διατάξεις. Η άδεια μητρότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος εργασίας και όχι χρόνος βραχείας ασθένειας και επομένως δεν διασπά τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης και σαφώς δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Η απουσία, όμως, πέραν του διαστήματος των 17 εβδομάδων λόγω ασθένειας υπολογίζεται στα όρια βραχείας ασθένειας και εάν υπερβεί τα όρια αυτά, είναι δυνατός ο συμψηφισμός με τις ημέρες της κανονικής άδειας.

Το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής αποχής των γυναικών προ και μετά τον τοκετό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένων γυναικών για δύο χρόνια μετά τον τοκετό.

5.4. Επίδομα παιδικού σταθμού: Επίδομα παιδικού σταθμού 400,00 ευρώ μικτά τον χρόνο για καθένα παιδί. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, μέχρι δύο (2) παιδιά έως 4 χρονών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό.

5.5. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου:

1. Οι εργαζόμενοι γονείς που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για κάθε παιδί έως 18 χρόνων συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται 4 ημέρες άδεια κάθε ημερολογιακό έτος με αποδοχές για να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.

2. Την άδεια δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως της βάρδιας εργασίας τους και ανεξαρτήτως αν το πρόγραμμα εργασίας τους συμπίπτει με το χρόνο επίσκεψης τους στο σχολείο, όλες τις εργάσιμες μέρες. Επίσης, χρήση της άδειας μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος γονέας κατά τον αγιασμό, σχολικές εορτές ή σχολικές εκδρομές. Την άδεια δικαιούνται και οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο ή σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς που εφαρμόζουν πρόγραμμα νηπιαγωγείου.

Αν και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

5.6. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών: οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από την λήξη της άδειας λοχείας [εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό] είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία (1) ώρα κάθε ημέρα είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε μέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δυο (2) ώρες επί ένα (1) χρόνο από τη λήξη της άδειας λοχείας και μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο εργαζόμενος πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, ή είναι αυτοαπασχολούμενη ή δεν εργάζεται. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει  στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Η παραπάνω άδεια είναι με αποδοχές. Την άδεια αυτή ο/η εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει εναλλακτικά, ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια, εφάπαξ ή τμηματικά, με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού.

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού.

5.7. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών: Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών έχουν και οι θετοί γινείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών, με τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

5.8. Γονική άδεια ανατροφής:

1. Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα εάν : α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στην εταιρεία ή β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, και επίδομα αυξημένης φροντίδας ύψους επτακοσίων (700) ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί έως έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό . Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της παρούσας για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν.

2. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν, με κοινή δήλωση, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

3. Η γονική άδεια χορηγείται συνεχόμενα, τμηματικά ή με άλλο ευέλικτο τρόπο, με βάση σχετική αίτηση του γονέα, η οποία υποβάλλεται στον εργοδότη με κάθε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή ηλεκτρονικά και στην οποία προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της. Η αίτηση υποβάλλεται στον εργοδότη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης, κατόπιν διαβούλευσης, απαντά στην αίτηση του εργαζόμενου άμεσα και κατ’ ανώτατο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.  Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρόνο, εκτός αν αυτό θα διατάρασσε σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποχρεούται να τεκμηριώσει εγγράφως τον λόγο αναβολής χορήγησής της προς τον εργαζόμενο και δύναται να προτείνει προς αυτόν εναλλακτικές λύσεις ως προς τον χρόνο χορήγησής της ή ευέλικτους τρόπους χορήγησής της. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει τη γονική άδεια εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, πολύτεκνων και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, καθώς και γυναικών μετά την άδεια μητρότητας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις γονέων παιδιών λόγω νοσηλείας ή ασθένειας του παιδιού ή λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας συζύγου, συντρόφου συμβίωσης, συγγενούς, γονέων παιδιών διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρόωρο τοκετό. Η γονική άδεια, έπειτα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, δύναται εναλλακτικά να χορηγείται με κάθε ευέλικτο τρόπο που εξυπηρετεί τα μέρη, όπως ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία βάση, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας. Στην περίπτωση αυτήν, ο εργαζόμενος, με την αίτησή του, προσδιορίζει τον αντίστοιχο χρόνο του συνόλου ή του τμήματος της γονικής άδειας που επιθυμεί να λάβει με ευέλικτο τρόπο, καθώς και το είδος της ευελιξίας του οποίου επιθυμεί να κάνει χρήση. Ο εργοδότης εξετάζει την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου και τεκμηριώνει γραπτώς απόρριψή της, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.

4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους.

5.9. Τα αναφερόμενα στις παρ. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 και 5.8 του άρθρου 5 ισχύουν και για τους άγαμους γονείς.

5.10. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες  που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών τον χρόνο. Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, σε συνεννόηση με τον εργοδότη και σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα, μέχρι τα 12 έτη συμπληρωμένα τού ή των παιδιών και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

5.11. Μειωμένο ωράριο γονέων αναπήρων τέκνων: Γονείς που συντηρούν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία που διαπιστώνεται με γνωμάτευση είτε ιατρού του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, είτε εποπτευόμενου από το Δημόσιο νοσηλευτικού ιδρύματος, έχουν μία (1) ώρα μειωμένο ωράριο την ημέρα, χωρίς περικοπή  των αποδοχών. Εάν εργάζονται και οι δύο γονείς στην ίδια επιχείρηση, η άδεια αυτή δίνεται στον ένα γονέα μετά από συνεννόηση. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο μπορεί να δίνεται και σε ημέρες. Είναι δε υποχρεωτικό όταν ο/η εργαζόμενος-η ξεπερνάει τα 10 χλμ. από και προς την εργασία του/της.

5.12. Μειωμένο ωράριο εργαζομένων με χρόνιες σωματικές, πνευματικές και ψυχικές παθήσεις:

Εργαζόμενοι-ες που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ), εφόσον η εν προκειμένω πάθηση ή βλάβη έχει διαπιστωθεί από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι, θα εργάζονται με μειωμένο κατά μία (1) ώρα ωράριο χωρίς περικοπές αποδοχών. Στα άτομα αυτά παρέχεται κάθε διευκόλυνση στην εργασία τους, την μετακίνησή τους και την ιατρική τους παρακολούθηση και προστασία από απόλυση λόγω προβλημάτων υγείας.

5.13. Απομάκρυνση από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες: Οι εργαζόμενες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και έξι (6) μήνες μετά τον τοκετό, απομακρύνονται από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς να υπάρχει βλαπτική μεταβολή. Αν μετακινηθούν σε χώρο που δεν χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα τότε αυτό περικόπτεται. Χορηγείται αυτόματα με την επιστροφή της εργαζόμενης στην προηγούμενη θέση.

5.14. Παρένθετη μητρότητα: Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται της άδειας  που αφορούν τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού σαν να ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο, όπως περιγράφεται στη σύμβαση, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

5.15. Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας:  Έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Ανεξάρτητα από τη χρήση της προηγούμενης άδειας, και κατόπιν συμφωνίας των μερών, όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν έξι (6) ημέρες άδεια άνευ αποδοχών το χρόνο για την κάλυψη άλλων εκτάκτων οικογενειακών αναγκών. Στη περίπτωση δε ασθενείας εξαρτωμένων παιδιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμές ημέρες κάθε έτος εφόσον ο/ή εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή θεράποντος ιατρού.

Άρθρο 6

ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

6.1. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: χορηγείται άδεια τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της από 12.4.1996 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., για συμμετοχή στις εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η παραπάνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

6.2. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό  δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.

6.3. Απασχόληση εργαζομένων μαθητών: Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στην δευτεροβάθμια γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και αμείβονται από τους εργοδότες  με έξι (6) ωρομίσθια ημερησίως.

6.4. Έκτακτες οικογενειακές ανάγκες: Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή, δύνανται να λάβουν, ύστερα από συμφωνία των μερών, έξι (6) ημέρες άδεια, άνευ αποδοχών, τον χρόνο για την κάλυψη  έκτακτων οικογενειακών αναγκών.

Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.

6.5. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Στους φυσικούς ή θετούς γονείς  παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί  μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς, επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

6.6. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

6.7. Άδεια αιμοδοσίας: Οι εργαζόμενοι, που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχουν σε οργανωμένη αιμοληψία, καθώς και οι εργαζόμενοι που προσέρχονται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική τους πρωτοβουλία για να προσφέρουν αίμα ή παράγωγα αίματος, δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, την ημέρα της αιμοδοσίας και την επόμενη και μέχρι δύο (2) φορές το χρόνο.

6.8. Άδεια λόγω AIDS: Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν για κριθεί  ικανοί-ες προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα  για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

6.9. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου, θα καταβάλλεται στον /στη σύζυγο ή τα άγαμα τέκνα η πλήρης αποζημίωση που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, εφόσον η αιτία θανάτου έχει  αιτιώδη συνάφεια με την εργασία.

6.10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους  με εξαρτημένη εργασία χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων, αδελφών  καθώς και για τους Α΄ βαθμού συγγένειας των συζύγων αντίστοιχα και μία (1) ημέρα με αποδοχές για συγγενείς Β΄ βαθμού. Σε περίπτωση θανάτου αδελφών εξ αγχιστείας, χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές. Σε περίπτωση θανάτου τέκνων εργαζόμενου χορηγείται άδεια εικοσιπέντε (25) ημερών.

6.11. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων ατόμων» κατά την περίοδο της απεξάρτησης: Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης  και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

6.12. Προστασία απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένωνανέργων: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν  να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:

1. Τη συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης  - επανειδίκευσης.

2. Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (αν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας.

6.13. Αλλοδαποί εργαζόμενοι: Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζομένους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

7.1. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου, θα καταβάλλεται στον /στη σύζυγο ή τα άγαμα τέκνα η πλήρης αποζημίωση που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, εφόσον η αιτία θανάτου έχει  αιτιώδη συνάφεια με την εργασία.

7.2. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης: Στους εργαζόμενους που αποχωρούν με σύνταξη ανεξαρτήτως εάν αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως καταβάλλεται ως αποζημίωση το 50% της αποζημίωσης, που θα ελάμβαναν σε περίπτωση απόλυσης. Στους εργαζόμενους που αποχωρούν με πλήρη σύνταξη δίδεται επιπλέον εφάπαξ ποσό αποζημίωσης ύψους 1.500 ευρώ.

7.3. Οπτικός έλεγχος: Ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης στον οπτικό έλεγχο  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. Στους εργαζόμενους αυτούς  θα δίδεται άλλο είδος απασχόλησης μετά από δύο (2) ώρες εργασίας στον οπτικό έλεγχο.

7.4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή ΤΡΙΤΩΝ (ΠΑΡΕΝΘΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ) Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Εργαζόμενοι μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης ή τρίτων (παρένθετων εργοδοτών) καθώς και εργαζόμενοι με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ), καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις των οποίων ανανεώθηκαν για ένα τουλάχιστον χρόνο, καθίστανται προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κι εντάσσονται στο τακτικό προσωπικό του εργοδότη.

Άρθρο 8

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΡΓΙΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

8.1. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων της παρούσας ορίζεται σε 8 ώρες την ημέρα, 40 ώρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στους εργαζόμενους χορηγείται ενιαίο διάλλειμα στο μέσο του χρόνου του ωραρίου, που προσμετράται στον χρόνο εργασίας διάρκειας μισής (1/2) ώρας. Το διάλλειμα δεν επιτρέπεται να χορηγείται στην έναρξη ή την λήξη του χρόνου εργασίας. Επίσης χορηγείται ατομικό διάλλειμα 10 λεπτών πριν και μετά από το κυρίως διάλλειμα για προσωπικές ανάγκες του εργαζόμενου, χωρίς να παρακωλύεται η παραγωγική διαδικασία.

8.2. Η εταιρεία παρέχει δωρεάν την ασφαλή μεταφορά τους εργαζομένων από το τόπο διαμονής τους προς και από το τόπο εργασίας τους με μέσα μαζικής μεταφοράς.

 Οι αφετηρίες και οι ενδιάμεσες στάσεις καθορίζονται κάθε φορά από τις ανάγκες των εργαζομένων με γνώμονα τη διευκόλυνση των εργαζομένων.

8.3. Εκτός από τις επίσημες αργίες   που ορίζει το κράτος οι καλυπτόμενοι από αυτή τη σύμβαση έχουν για αργίες: τρεις (3) επιπλέον ημέρες επίσημης αργίας και συγκεκριμένα τη Μ. Παρασκευή, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Την Μ. Πέμπτη για τους εργαζόμενους της απογευματινής βάρδιας και νυχτερινής βάρδιας. Επίσης, κάθε εργαζόμενος δικαιούται τουλάχιστον μια τοπική αργία της πόλης ή περιοχής που θεωρείται η έδρα της εργασίας του, κάθε έτος.

8.4. Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση απολύσεως καθορίζονται από 1.1.2024 ως εξής: Καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμήνυσης και την καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. Ο ν. 2112/1920 (Α’ 67), ο ν.3198/1955 (Α’ 98) και κάθε άλλη διάταξη, που διέπει την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των υπαλλήλων, εφαρμόζονται και επί των εργατοτεχνιτών. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αμείβεται με μηνιαίο μισθό. Οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων καθορίζονται σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα. Για τους χρόνους προειδοποίησης ισχύουν όσα η Εθνική Νομοθεσία προβλέπει.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

έτος συμπλ. έως έτη

μηνών

17 έτη συμπληρωμένα

13 μηνών

έτη συμπλ. έως έτη

μηνών

18 έτη συμπληρωμένα

14 μηνών

έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

15 μηνών

έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

16 μηνών

έτη συμπλ.έως έτη

μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

17 μηνών

έτη συμπλ. έως 10 έτη

μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

18 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

μηνών

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

11 έτη συμπληρωμένα

μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

19 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

20 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

21 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

22 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

23 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

24 μηνών

8.5. Μετά την παρέλευση δέκα μηνών από την πρόσληψη οι εργαζόμενοι της Σύμβασης αυτής δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα κατ' έτος έως τις 22 ημέρες. Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 25 εργάσιμων ημερών. Όσοι δε έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται άδεια 27 εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας είναι, κατ’ αρχήν ζήτημα διακανονισμού μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη και θα πρέπει να συμφωνείται τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη χορήγηση της. Στη περίπτωση κατάτμησης της άδειας δεν μπορεί να δοθεί άδεια μικρότερη των 5 ημερών παρά μόνο αν ο εργαζόμενος το αιτηθεί και ο εργοδότης το αποδεχτεί. Σε κάθε περίπτωση τη καλοκαιρινή περίοδο ο εργαζόμενος θα πρέπει να λάβει το ελάχιστο 10 εργάσιμες μέρες. Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι ο μοναδικός σκοπός της άδειας είναι η αναψυχή του εργαζόμενου.

8.6. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο για την εργασία τους ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλιση ύψους 100.000 ευρώ για θάνατο εξ ατυχήματος και μόνιμη, ολική και μερική ανικανότητα.

Όλοι οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη παρούσα σύμβαση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλεια επιλογής του εργοδότη, που παρέχει κατ΄ελάχιστο:  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη.

Άρθρο 9

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Η εταιρεία παρακρατεί 2 ευρώ τον μήνα από τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ του σωματείου, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άρνηση του εργαζομένου. Το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου. Τεχνικές λεπτομέρειες για την διαδικασία θα συμφωνούνται από κοινού.

Άρθρο 10

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

10.1. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. του Σωματείου έχουν 3 ημέρες άδεια με αποδοχές τον μήνα. Σε περίπτωση μη χρήσης  τους από τους παραπάνω δικαίωμα χρήσης ολικής ή μερικής έχει ο Αντιπρόεδρος.

10.2. Τα εκλεγμένα μέλη σε δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο έχουν 5 ημέρες άδεια με αποδοχές τον μήνα.

10.3. Το Τριμελές μπορεί να απουσιάσει μέρος του οκταώρου του με αποδοχές για ανάγκες που προκύπτουν από την συνδικαλιστική τους ιδιότητα (επισκέψεις σε υπουργεία, επιθεωρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες) εκτός από τις 3 μέρες της παρ. 10.1.

10.4. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μπορούν να λείψουν από την εργασία τους με αποδοχές έως 4 ώρες τον μήνα για συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. διευκολύνονται να λείψουν από την εργασία τους όποτε καταστεί ανάγκη που προκύπτει από την συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εάν η απουσία τους είναι εντός των χώρων του ομίλου είναι με αποδοχές, εάν είναι εκτός είναι άδεια άνευ αποδοχών.

10.5. Η συνδικαλιστική άδεια είναι ανεξάρτητη από την ετήσια άδεια ανάπαυσης ή από άλλες ειδικές άδειες που προβλέπονται από νόμο κλπ. και δεν συμψηφίζεται με αυτές. Η ενημέρωση του εργοδότη περιορίζεται στην ανακοίνωση του χρόνου έναρξης και λήξης της συνδικαλιστικής άδειας και απαγορεύεται να περιλαμβάνει τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο αυτή λαμβάνεται. Σε καμία περίπτωση ο εργοδότης δεν απορρίπτει τη συνδικαλιστική άδεια, η οποία απλώς του ανακοινώνεται. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση.

Άρθρο 11

ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε  περίπτωση που υπάρχει Σ.Ι.Ε. ή Δ.Α. που αφορά επιμέρους ειδικότητες, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει επιλογή και να δηλώνει κάθε χρόνο μια φορά σε ποιο Σ.Ε. ή Δ.Α. θέλει να υπάγεται.

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. Δ.Α. διμερείς συμβάσεις, έθιμα, επιχειρησιακή συνήθεια, ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ισχύουν και δεν θίγονται από διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2024 εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν κάτι διαφορετικό.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κατεβάστε το σχέδιο επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας σε pdf 

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode