ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2023-11-29 18:09

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), σύμφωνα με το ν. 1876/1990, όπως ισχύει.

Από

Το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ, που εδρεύει στην Χαλκίδα, οδός Μ. Φριζή 10

Προς

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΦΑΜΑΡ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΒΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56

Κοινοποίηση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γλυφάδας-Δάφνης

Το Σωματείο μας, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.1876/90 και να σας καλέσει σε διαπραγματεύσεις, με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), οι όροι της οποίας θα αποτελούν το δεσμευτικό πλαίσιο των σχέσεων των εργαζομένων της Εταιρείας ΦΑΜΑΡ.

Με την παρούσα σας συγκοινοποιούμε το σχέδιο ΣΣΕ που καταρτίσαμε και το οποίο θα αναπτύξουμε τεκμηριωμένα στις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις.

Αιτήματα – τεκμηρίωση

Με την πρόσκλησή μας σε διαπραγμάτευση επικεντρώνουμε στα εξής:

Με την επιφύλαξη να θέσουμε τεκμηριωμένα κατά τη συλλογική διαπραγμάτευση περαιτέρω αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα και διεκδικήσεις των εργαζομένων, επικεντρώνουμε στην παρούσα Πρόσκληση τα εξής:

1.      Σύναψη συμφωνίας για κατώτατο μισθό, με στόχο την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων μιας από τις μεγαλύτερες Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, με συνεκτίμηση του αθροιστικού πληθωρισμού των τελευταίων χρόνων στην πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων σας.

2.      Την επιβολή θεσμικών κανόνων αντιπροσωπευτικούς του κύρους μιας εταιρείας όπως η ΦΑΜΑΡ που θα διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον ελκυστικό για τους ήδη εργαζόμενους σας αλλά και για προσέλκυση νέων εργαζομένων.

Το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτα χαμηλό, περίπου στο 26%, ενώ στις χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης τα ποσοστά κάλυψης ξεπερνούν το 70%. Βάσει σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη τα επόμενα έτη, να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης συλλογικών συμβάσεων στο 80%. Είναι λοιπόν επίκαιρο και επιβεβλημένο να καλυφθεί ένας μεγάλος εργασιακός χώρος όπως της ΦΑΜΑΡ με ΕΣΣΕ για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα του ομίλου, που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της Famar σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, ανήλθαν στα 228,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 14% σε σχέση με τη χρήση του 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 21,8 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ τη χρονιά που προηγήθηκε, σημειώνοντας αύξηση 24%. Επιπλέον, δεδομένων και των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος για ενίσχυση των παραγωγικών εγκαταστάσεών της καθώς και του κέντρου διανομής στη Θήβα, η Famar αύξησε κατά 4% τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της κατά την περυσινή χρονιά σε σύγκριση με το 2021. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της Famar στην Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 13,4% σε σύγκριση με το 2021, ενώ παρά τις αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, το μεικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου παρέμεινε στο 24,78%. Τα αποθέματα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 40,3% και διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ το 2022 από 6,8 εκατ. ευρώ το 2021 δίνοντας μάλιστα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας και κάνοντας ιδιαίτερα αισιόδοξες τις προβλέψεις για το μέλλον της εταιρείας βάση δηλώσεων ανώτατων στελεχών της εταιρείας.  Από την άλλη η απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού εξαιτίας της ακρίβειας στην Ελλάδα ξεπερνούσε το 19% τον Σεπτέμβριο του 2022. Επίσης, το ύψος του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο εκείνου, που θα μπορούσε να διασφαλίσει για τους εργαζόμενους ένα εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ο δε μέσος μισθός για το 2023 είναι χαμηλότερος κατά 26% από το επίπεδο του  μέσου   μηνιαίου μισθού του 2009 που ήταν 1.543 ευρώ ενώ υπολείπετε κατά 2,3 φορές από το μέσο μηνιαίο μισθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας και των τροφίμων μειώνουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, ειδικά εκείνων που βρίσκονται από τη μέση και κάτω της κοινωνικής πυραμίδας και έχουν υψηλή ροπή δαπάνης για τρόφιμα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο να βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και σοβαρής υλικής αποστέρησης.

Τα δεδομένα για την κατάσταση της αγοράς εργασίας μας δείχνουν ότι η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της προστασίας της εργασίας είναι επιβεβλημένη. Δεδομένης της διάρκειας του κύματος της ακρίβειας, υπάρχει άμεση ανάγκη για επαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού και μέσου μισθού, που θα βοηθούσε σημαντικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου εργαζομένων με χαμηλό εισόδημα στην τρέχουσα κρίση κόστους ζωής και στην ενίσχυση της κατανάλωσης. Επίσης, υπάρχει άμεση ανάγκη ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και σημαντικής αύξησης του ποσοστού κάλυψης της προστασίας των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για την επίτευξη μισθολογικών προσαρμογών, οι οποίες θα αντισταθμίζουν την επίδραση του πληθωρισμού σε όλη την κλίμακα των μισθών με στόχο την επίτευξη δίκαιων αμοιβών. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει θετικές επιδράσεις τόσο για την δικαιότερη διανομή του εισοδήματος, όσο και για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ποιότητα που πρέπει να παρέχει μια φαρμακευτική εταιρεία όπως η ΦΑΜΑΡ στους πελάτες της.

Για τους λόγους αυτούς

Το Σωματείο μας σας καλεί να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστερήσεις, τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και όρων εργασίας, δεσμευτικών για όλους τους εργαζόμενους, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που μας αναλογούν στο πλαίσιο του νόμου και των αναγκών των εργαζομένων βάσει του σχεδίου ΣΣΕ που συγκοινοποιούμε.

Σας καλούμε, μέσα στις προθεσμίες που θέτει ο Ν. 1876/90, να ορίσετε τους εκπροσώπους σας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η πρώτη συνάντηση προτείνουμε να πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας ΠΟΙΕΦΣΕΚ, οδός Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα και οι επόμενες, εφόσον βεβαίως χρειασθούν, μπορούν να πραγματοποιηθούν εκ περιτροπής στους χώρους συναντήσεων των εργοστασίων σας διαδοχικώς.

Σας γνωρίζουμε ότι από την πλευρά μας εκπρόσωποι του Σωματείου μας θα είναι οι

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πρόεδρος, ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γενικός Γραμματέας, ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος, ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας συνεπικουρούμενοι από το ΛΑΜΠΟ ΣΩΚΡΑΤΗ Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ΠΟΙΕΦΣΕΚ  και από νομικούς συμβούλους, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Χαλκίδα, 20 Νοεμβρίου 2023

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

       ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                      ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατεβάστε τη πρόσκληση σε pdf

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode