Αδικαιολόγητη απουσία εργαζόμενου και συνέπειες

2015-10-08 21:38

Επειδή πολύ συχνά ερωτούν εργαζόμενοι ή εργοδότες, πόσες ημέρες μπορεί να απουσιάσει ο εργαζόμενος από την εργασία του αδικαιολόγητα, τονίζουμε ότι δεν αναφέρεται σε κανένα νόμο ή άλλη διάταξη, ο αριθμός των ημερών κατά τον οποίο πρέπει να απουσιάσει αδικαιολογήτως ο μισθωτός ώστε να λυθεί εκ μέρους του η σύμβαση εργασίας.

 Το ζήτημα αν η συγκεκριμένη απουσία του μισθωτού επέφερε ή όχι λύση της σύμβασης εργασίας , απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου, το οποίο εφαρμόζοντας τα άρθρα 200 288 ΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και αφού εκτιμήσει την αιτία της αποχής, τη διάρκειά της, την υπαιτιότητα του μισθωτού και τα πραγματικά περιστατικά της κάθε ξεχωριστής υπόθεσης, θα αποφανθεί αν η απουσία αυτή, κατά αντικειμενική κρίση, δηλαδή ανεξαρτήτως της πρόθεσης ή μη του μισθωτού να λύσει τη σύμβαση πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία.

Το Δικαστήριο επίσης λαμβάνει υπόψη τον χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού στον εργοδότη, την προηγούμενη εν γένει συμπεριφορά του, τον βαθμό εκτέλεσης των καθηκόντων του, δηλαδή αν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στη θέση εργασίας του ή εκτελούσε τα καθήκοντά του πλημμελώς, καθώς και η συχνότητα των απουσιών του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι αδικαιολόγητη αποχή δεν νοείται ασφαλώς η αποχή λόγω βραχυχρόνιας ασθένειας, κύησης και λοχείας εργαζόμενης, και κατ’αρχήν κάθε απουσία που δικαιολογείται από ιατρική γνωμάτευση(έστω και αν ξεπερνά τα όρια βραχείας ασθένειας).


Σε εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας που έχουν κυρωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συχνά προβλέπεται όριο ημερών αδικαιολόγητης απουσίας το οποίο αν ξεπεράσει ο μισθωτός επιφέρει τη λύση της σύμβασης εργασίας με υπαιτιότητά του (συνήθως 3-5 ημέρες).

Η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία, επειδή συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά και πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του μισθωτού, δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να καταγγείλει νομίμως, ανά πάσα τη σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση. Δικαίωμα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση υπάρχει μόνον στη περίπτωση που ο μισθωτός εκτελεί σκοπίμως πλημμελώς τα καθήκοντά του, με πρόθεση να προκαλέσει τη απόλυσή του από τον εργοδότη και να λάβει την αποζημίωσή του.

Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής του μισθωτού από την εργασία, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τις οφειλόμενες σε αυτόν αποδοχές τόσα ωρομίσθια ή ημερομίσθια, είναι οι ώρες ή οι ημέρες που απουσίασε, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 648 ΑΚ, μισθός οφείλεται εφόσον παρέχεται εργασίαλ

Παραθέτουμε ενδεικτικά σχετικές αποφάσεις Δικαστηρίων που χαρακτήρισαν ως αδικαιολόγητη την αποχή του εργαζόμενου από την εργασία του και κατά συνέπεια καταγγελία της σύμβασης εργασίας με υπαιτιότητά του (σημ.μη καταβολή αποζημίωσης διότι δεν υπάρχει απόλυση, αλλά λύση της σύμβασης εργασίας με ευθύνη του μισθωτού)
 • περίπτωση παράτασης επί 5 ημέρες της χορηγηθείσας αδείας άνευ αποδοχών , χωρίς ενημέρωση και ειδοποίηση του εργοδότη
 • αδικαιολόγητη απουσία επί 4 μήνες
 • περίπτωση αποχής από την εργασία επί 22 ημέρες λόγω επικαλούμενης ελαφράς ασθένειας συζύγου
 • απουσία μισθωτού επί 10 ημέρες μετά την αδεία του, ενώ διέδιδε ότι δεν θα επιστρέψει στην εργασία του
 • αποχή μισθωτού επί 3,5 μήνες λόγω σοβαρού τραυματισμού των παιδιών του, χωρίς να γνωστοποιήσει στον εργοδότη την πρόθεση επιστροφής του στην εργασία
 • αδικαιολόγητη αποχή συνδικαλιστή επί 1 έτος
 • περίπτωση μισθωτού που απέσχε αδικαιολόγητα από την εργασία του 3 ημέρες
 • περίπτωση μισθωτού ο οποίος μετά από ανυπόστατη καταγγελία της σύμβασης του, κλήθηκε να προσέλθει ξανά στην εργασία του, αλλά ο εργαζόμενες δεν επανήλθε
 • αδικαιολόγητη απουσία μετά από ασθένεια
 • περίπτωση μισθωτού που επικαλέσθηκε ασθένεια η οποία δεν ήταν πραγματική
 • μακροχρόνια απουσία μισθωτού που ελάμβανε μισθό χωρίς να του ανατίθεται πάντα εργασία
 • περίπτωση μισθωτού ο οποίος δυσαρεστήθηκε από τον εργοδότη (επιλογή διευθυντή) εκτελούσε πλημμελώς την εργασία του και στη συνέχεια δεν προσερχόταν στην εργασία του χωρίς να ειδοποιήσει τον εργοδότη του
 • περίπτωση άρνησης προσφοράς εργασίας με ευνοϊκότερους όρους
 • οριστική άρνηση εκτέλεσης εργασίας και η αποχή του μισθωτού για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν αντίκειται στην καλή πίστη
Αποφάσεις Δικαστηρίων που έκριναν ότι η αποχή του μισθωτού δεν ισοδυναμεί με λύση της σύμβασης εργασίας με υπαιτιότητά του
 • περίπτωση μισθωτού που απέσχε από την εργασία του επί 5 ημέρες λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, ασχέτως αν ενημέρωσε ή όχι τον εργοδότη του
 • περίπτωση αποχής μισθωτού από την εργασία του για επιβεβλημένους και αναπόφευκτους λόγους (οικογενειακά προβλήματα) για τους οποίους ενημέρωσε τον εργοδότη του
 • μακρά μη οφειλόμενη σε ασθένεια αποχή, αλλά σε σπουδαίο λόγο (σοβαρή ασθένεια μητέρας), με ενημέρωση του εργοδότη
 • περίπτωση τρίμηνης απουσίας χωρίς άδεια, μετά από εξάμηνη αναρρωτική άδεια με τον σκοπό της εγχείρησης του μισθωτού, με υπηρεσία 20 ετών.

 Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθεωρητής Εργασ. Σχέσεων

πηγή: https://www.ergasiaka-gr.net/2014/10/Adikaiologiti-apoysia-ergazomenoy-kai-synepeies.html#ixzz3o0G4mBJB

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode